آیا شما قدرت نه گفتن دارید؟

بله شاید تعجب کنید!  « مهارت نه گفتن » یا « قدرت نه گفتن » مهارتی است که اگر به درستی بیاموزید، موجب افزایش عزت نفس و تقویت اعتماد به نفس شده و نتایج آن را در زندگی خود خیلی زود شاهد خواهید بود. کسب ق...