آیا فرد رشد یافته عصبانی نمیشود ؟

آیا فرد رشد یافته عصبانی نمیشود ؟ اگر به سیستم چاکراها که بیانی بسیار دقیق و نمادین برای رشد است نگاه کنید، خواهید دید که چاکرای شماره ۳، Solar Plexus است که به هویت، قدرت اراده و “من” فرد باز میگردد ...