۳ عادت افراد بسیار موفق

۳ عادت افراد بسیار موفق به نظر من دو موضوع مهم در زندگی وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند: اولی دستیابی به نتیجه است و دومی بهانه هایی برای عدم دستیابی به نتیجه. بعنوان افراد یک جامعه می توانیم ...