۲۰ راه جلوگیری از هدررفت سود در کسب و کارهای کوچک

به طور کلی در کسب و کارهای کوچک از دست ندادن سود به دست آمده، اولویت بیشتری از کسب سود (سوددهی) دارد. متاسفانه، اکثر کسب و کارهای جدید طی چند سال اول با شکست مواجه می‌شوند که دلیل این امر ناتوانی در ت...